اعلان تدارکاتی؛ تدارک پرزه جات یخچال و ایرکندیشن ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/1398/G03

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات یخچال و ایرکندیشن ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات، مدیریت دیتابیس منزل اول تعمیر ریاست اداری  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 11 /حوت/ 1397 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 36,800 سی و شش هزار و هشت صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه 11/حوت/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.