اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی

{ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارک مواد تنظیفاتی)  تحت ریفرنس نمبر {MOPH/WAKH/NCB/1398/G009} اشتراک نموده و یک کاپی از شرطنامه مربوط  را از }مدیریت عمومی تدارکات ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ 16 دلو 1397 الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز { سه شنبه } مؤرخ {07/12/1397} به {مدیریت عمومی تدارکات ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} واقع در {ناحیه دهم همجوار شفاخانه صحت طفل اندراگاندی} ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} و به مبلغ {50000} پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 07/12/1397 روز  سه شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر {در اطاق کنفرانس روم شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان، منزل اول} تدویر می گردد.