اعلان تدارکاتی؛ داوطلبی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

اعلان دواطلبی

اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی جهت تطبیق وظایف خویش بگونه شفاف ومنسجم به سطح ملی نیاز به موارد ذیل دارد:

1.    تسهیل پروسه انکشاف 28 طرزالعمل لایحه یک ارایه کننده خدمات را انتخاب نماید. جهت انکشاف هر لایحه طرزالعمل یک گروپ کاری تخنیکی تعیین می گردد که متشکل از 5- 10 تن کارمندان این اداره، نماینده های فاکولته فارمسی پوهنتون کابل، سازمان صحی جهان و اتحادیه های مسلکی می باشد.

2.    ظرفیت سازی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی جهت بلند بردن سطح دانش تخنیکی و مدیریتی مورد نیاز 180 تن از کارمندان بخش های مختلف این اداره را در داخل و خارج کشور.

ریفرنس نمبر

Reference No: 2

MoPH/NMHRA/NCB/1398/CSO2

 علاقمندان واجد شرایط می توانند شرط نامه را بطور رایگان از  مدیریت تدارکات اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی، کابل سرک شش شیرپور بدست آورند  و  از تاریخ نشر اعلان الی 14 روز  رسمی  ساعت 2 بعد  از ظهر به وقت کابل آفر های خویش را  بطور سربسته تسلیم نمایند ،آفر های انترنتی و نا وقت رسیده  قابل پذیرش نمی باشد.

آدرس تسلیمی:  فرید فقیر: شماره تماس 0780004512

همچنان سند رسمی مکمل اظهار علاقمندی را می توان از طریق سایت رسمی ذیل نیز دریافت کرد:

www.moph.gov.af / www.npa.gov.af

     جلسه آفر گشایی به روز شنبه مورخ 4/12/1397 در اتاق جلسات این اداره تدویر می گردد.