اسناد

عنوان
مادیول ۵ انواع مختلفه مداخلات روانی و روانی-اجتماعی در حالات خشونت مبنی بر جندر مشاهده جزئیات
مادیول ۴ خشونت مبنی بر جندر و مشاوره روانی-اجتماعی مشاهده جزئیات
مادیول ۳ نتایج و تاثیرات خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به آن مشاهده جزئیات
مادیول ۲ چارچوب کاری برای خشونت مبنی بر جندر مشاهده جزئیات
مادیول ۱ فهمیدن خشونت مبنی بر جندر مشاهده جزئیات
منول مشاوره روانی-اجتماعی در حالات عاجل مشاهده جزئیات
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مشاهده جزئیات
استراتیژی خدمات تداوی معتادین مبتنی بر جامعه مشاهده جزئیات
نصاب درسی روانشناسان کلینکی مشاهده جزئیات
گذارش سمپوزیوم ملی صحت روانی می 2019 مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی از تطبیق پلان سالانه به اساس نتایج سال مالی 1397 وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۷ کال کلنی راپور مشاهده جزئیات
MoPH Action plan for 1398 مشاهده جزئیات
پلان نهایی مبارزه علیه فساد اداری وزارت صحت عامه 1397 مشاهده جزئیات
پلان نهایی سالانه عملیاتی از تطبیق استراتیژی ملی سال مالی 1397 -PDF مشاهده جزئیات
پلان نهایی سال مالی 1396 مبارزه با فساد وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع چهارم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع سوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع دوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش توحیدی ربع اول مبارزه علیه فساد مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 28